Byť petržalčanom sa oplatí

Najčastejšie otázky k parkovaciemu systému v Petržalke

Otázky k mobilnej aplikácii

Cez aplikáciu môže obyvateľ s trvalým pobytom v Bratislave – Mestskej časti Petržalka požiadať o registráciu do Petržalského parkovacieho systému. Po registrácii môže meniť svoje údaje, pridávať a spravovať rezidentské vozidlá.

Aplikácia poskytuje ďalšie aktuálne informácie a doplnkové služby, ktoré súvisia s Petržalským parkovacím systémom ako sú: vyhľadanie voľného parkovacieho miesta, pridelenie návštevníckych hodín, zaparkovať vozidlo návštevy v dňoch pondelok až štvrtok od 7:00 do 18:00 alebo od piatka 7:00 do nedele 18:00.

V aplikačnom obchode GooglePlay alebo AppStore vyhľadajte aplikáciu “URBI-Parkovanie Petržalka” alebo kliknite na tento odkaz. Nainštalujte si ju do Vášho telefónu. Po zadaní vášho mobilného čísla do aplikácie sa Vám automaticky načíta profil a EČV, ktoré ste si už zaregistrovali.

Aplikácia je dostupná pre zariadenia so systémami iOS alebo Android.

Cez aplikáciu si môžete ľahko spravovať váš profil. Po prihlásení do aplikácie sa vám automaticky načíta vaše EČV, ktoré ste si už zaregistrovali.  Môžete si pridať ďalšie EČV vozidla a vzťah k nemu. Pre dokončenie registrácie je potrebné poslať na adresu vozidlo@petrzalka.sk technický preukaz a ďalšie potrebné dokumenty.

Následne treba počkať, kým údaje o vami zadanom vozidle budú skontrolované a vozidlo Vám bude schválené. Podľa vzťahu k vozidlu treba zdokladovať požadované dokumenty na adresu MÚ v Petržalke.

Časté otázky pri registrácii

 • meno alebo priezvisko ste nenapísali s diakritikou (mäkčene, dĺžne, dvojbodky nad písmenami ako ä,ü,ö alebo dĺžne nad ű,ő) – najviac chýb sa vyskytuje v koncovke ženských mien ‘ová’ a v zabudnutom dĺžni alebo mäkčeni. Aj takýto drobný rozdiel spôsobuje, že systém nedokáže automaticky spárovať Vaše údaje s údajmi v databáze
 • pri mene alebo priezvisku ste zadali aj Váš titul – titul treba zmazať. Systém kontroluje presné znenie mena a priezviska a akýkoľvek znak ktorý chýba alebo je navyše spôsobuje, že nedôjde k zhode v textoch
 • vo svojom mene alebo priezvisku ste spravili preklep
 • v adrese ste omylom vybrali nesprávne číslo domu
 • Svoje údaje (meno, priezvisko alebo adresu) si môžete opraviť opätovným vyplnením registračného formulára na stránke https://parkovanievpetrzalke.sk/registracia/ . Po zadaní Vášho telefónneho čísla a overovacieho SMS kódu sa Vám zobrazia údaje, ktoré ste pri registrácii zadali.
 • Prosím, skontrolujte si veľmi pozorne Vaše údaje, ako aj správnosť ostatných údajov, aby nedošlo zbytočne k opätovnému zamietnutiu Vašej žiadosti.
 • nie ste obyvateľ s trvalým pobytom v Petržalke – v zmysle platných zásad regulovaného parkovania nemôžete byť zaregistrovaný ako rezident, pokiaľ nemáte trvalý pobyt v Petržalke
 • zmenili ste trvalý pobyt za posledných 5 dní – údaje ešte neboli aktualizované. Prosíme, opätovne sa prihláste do registračného formulára na stránke https://parkovanievpetrzalke.sk/registracia/. Po zadaní Vášho telefónneho čísla a overovacieho SMS kódu sa Vám zobrazia údaje, ktoré ste pri registrácii zadali. Za číslom bytu vložte medzeru (systém Vás nepustí aktualizovať údaje ak vo formulári neurobíte zmenu) a odošlite svoju žiadosť.

Prosím, skontrolujte si správnosť aj ostatných údajov, aby zbytočne nedošlo k opätovnému zamietnutiu Vašej žiadosti z dôvodu nesprávne vyplneného mena, adresy alebo evidenčného čísla vozidla. Častou chybou je napísanie mena a priezviska bez diakritiky (mäkčene a dĺžne).

Otázky k vozidlám

Pre dokončenie Vašej registrácie je potrebné do 5 dní od registrácie poslať na adresu vozidlo@petrzalka.sk nasledovné doklady: 

 1. Technický preukaz (malý), na ktorom je uvedené, že ste držiteľom osvedčenia daného vozidla,
  alebo
  Technický preukaz (veľký), ak nie ste držiteľom (nie ste uvedený na malom technickom preukaze) ale ste uvedený ako vlastník na veľkom technickom preukaze
 2. Registračný kód pre komunikáciu s úradom

UPOZORNENIE! Ak v stanovenom termíne nedoložíte potrebné doklady, bude Vaša žiadosť zamietnutá. Až do schválenia konkrétneho vozidla nie ste oprávnený využívať výhody bezplatného parkovania v Petržalke.

Zvolili ste vzťah k vozidlu ‘Vozidlo manžela/manželky/rodiča/dieťaťa, ktorý nemá trvalý pobyt v Petržalke’, čo znamená, že auto je registrované na Vášho manžela/manželku/rodiča/dieťa, ktorý nemá trvalý pobyt v Petržalke. Z tohto dôvodu je potrebné pre dokončenie Vašej registrácie poslať do 5 dní na adresu vozidlo@petrzalka.sk nasledovné doklady: 

a)     Sobášny list ak sa jedná o manžela/manželku alebo Rodný list žiadateľa

b)     Technický preukaz (veľký), ktorý preukazuje, že manžel/manželka/rodič je držiteľom osvedčenia daného vozidla

c)      Čestné prehlásenie a notársky overený súhlas rodiča o používaní vozidla. V prípade, že takéto tlačivo nemáte, môžete použiť a upraviť si naše vzorové tlačivo podľa potreby.

d)     Registračný kód pre komunikáciu s úradom

UPOZORNENIE! Ak v stanovenom termíne nedoložíte potrebné doklady, bude Vaša žiadosť zamietnutá. Až do schválenia konkrétneho vozidla nie ste oprávnený využívať výhody bezplatného parkovania v Petržalke.

Nakoľko ste zvolili vzťah k vozidlu ‘Služobné vozidlo na súkromné účely’, je potrebné pre dokončenie Vašej registrácie do 5 dní poslať na adresu vozidlo@petrzalka.sk nasledovné doklady:

 1. Potvrdenie od zamestnávateľa, že môžete vozidlo, ktoré je zaregistrované, využívať na súkromné účely. Takéto potvrdenie treba poslať aj v prípade, ak ste jediný konateľ alebo spoločníkv spoločnosti s ručením obmedzeným.

  Potvrdenie o používaní služobného vozidla na súkromné účely môže byť ľubovolné, musí v ňom však byť uvedená skutočnosť, že dané auto môže oprávnená osoba používať aj na súkromné účely, názov firmy (IČO a adresa spoločnosti), identifikácia oprávnenej osoby ktorej sa toto potvrdenie vydáva (meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia) a auto, pre ktoré takéto povolenie bolo udelené (EČV vozidla). V prípade, že takéto tlačivo nemáte, môžete použiť a upraviť si naše vzorové tlačivo podľa potreby: https://parkovanievpetrzalke.sk/sluzobne-vozidlo/

 2. Technický preukaz (veľký), ktorý preukazuje, že daná spoločnosť je držiteľom osvedčenia daného vozidla
 3. Registračný kód pre komunikáciu s úradom

 

UPOZORNENIE! Ak v stanovenom termíne nedoložíte potrebné doklady, bude Vaša žiadosť zamietnutá. Až do schválenia konkrétneho vozidla nie ste oprávnený využívať výhody bezplatného parkovania v Petržalke.

Právny vzťah k motorovému vozidlu preukazuje rezident tak, že:

 • je držiteľom motorového vozidla4), v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely tohto nariadenia počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či motorové vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • má motorové vozidlo evidované na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov5)
 • je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely,
 • užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely

  Operatívny lízing: Na základe protestu prokuratúry nie je možné registrovať auto s operatívnym leasingom do parkovacieho systému.

Firma sídliaca v Petržalke sa nepovažuje za rezidenta. Ak však firma udelí svojmu zamestnancovi povolenie užívať vozidlo na súkromné účely a tento zamestnanec má trvalý pobyt v Petržalke, je považovaný za Petržalčana.

Pre dokončenie registrácie vozidla je potrebné poslať do 5 dní od registrácie nasledovné doklady na adresu vozidlo@petrzalka.sk

 1. a) Potvrdenie od zamestnávateľa, že môžete vozidlo, ktoré je zaregistrované, využívať na súkromné účely. Takéto potvrdenie treba poslať aj v prípade, ak ste jediný konateľ alebo spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným.

  Potvrdenie o používaní služobného vozidla na súkromné účely môže byť ľubovoľné, musí v ňom však byť uvedená skutočnosť, že dané auto môže zamestnanec/ konateľ používať aj na súkromné účely, názov firmy (IČO a adresa spoločnosti), identifikácia zamestnanca/ konateľa, ktorému sa toto potvrdenie vydáva (meno, priezvisko a adresa alebo dátum narodenia) a auto, pre ktoré takéto povolenie bolo udelené (EČV vozidla). V prípade, že takéto tlačivo nemáte, môžete použiť a upraviť si toto tlačivo podľa potreby: https://parkovanievpetrzalke.sk/sluzobne-vozidlo/

  b) Technický preukaz (veľký), ktorý preukazuje, že daná spoločnosť je vlastníkom alebo užívateľom daného vozidla.

 2. Registračný kód pre komunikáciu s úradom

UPOZORNENIE! Ak najneskôr do 10 dní od Vašej registrácie nedoložíte potrebné doklady, bude Vaša žiadosť zamietnutá a nebudete môcť využívať výhody bezplatného parkovania v Petržalke.

Reguláciou počtu vozidiel mestská časť reaguje na vzájomnú kompatibilitu s celomestskou Bratislavskou parkovacou politikou, ktorá vstúpila do platnosti v októbri 2021.

Od 1.2.2021 bude platiť niekoľko zmien:

 1. Jeden rezident môže mať registrované maximálne 2 vozidlá, z toho len 1 služobné vozidlo na súkromné účely. Pokiaľ má rezident registrované vozidlo manžela/manželky bez trvalého pobytu v Petržalke alebo rodičovské vozidlo, môže mať rezident registrované len 1 vozidlo.
 2. Na jeden byt môžu byť registrované maximálne 3 vozidlá. Pokiaľ je v byte registrované vozidlo manžela/manželky bez trvalého pobytu v Petržalke, alebo rodičovské vozidlo, môže byť na byt registrované len toto 1 vozidlo.
 3. Rezidenti, ktorí majú viacero vozidiel si môžu do 31.1.2021 zredukovať počet vozidiel sami – zmenou na návštevnícke, alebo vymazaním zo systému, ak vozidlo už nevlastnia

Od 1.1.2021 platí, že:

 • Vozidlá do 5,5 m zakúpené do 31.12.2020 budú schválené v parkovacom systéme
 • Registrované vozidlá nad 5,5 m budú zo systému vyradené
 • Do parkovacieho systému je možné si registrovať vozidlá s rozmerom 5,4 m

Vozidlo, ktoré už rezident nevlastní, alebo nechce mať naďalej registrované na bezplatné parkovanie si môže vymazať. Je to možné v aplikácii URBI parkovanie v Petržalke, v záložke „Moje vozidlá“:

IPHONE:

 • potiahnutím ŠPZ z prava do ľava sa zobrazí ikona smetného koša, pomocou ktorej je vozidlo vymazané

ANDROID:

 • z menu na pravej strane pri ŠPZ vybrať možnosť „Vymazať vozidlo“

Po vymazaní vozidla už vozidlo nefiguruje v systéme a nemá oprávnenie bezplatne parkovať.

 Pokiaľ nemáte k dispozícii aplikáciu URBI je o vymazanie vozidla možné požiadať na mailovej adrese parkovanie@petrzalka.sk. V správe je potrebné zaslať ŠPZ vozidla a 6 miestny registračný kód.

Otázky k parkovacím miestam

Nové platené vyhradené státia už nebudú vznikať a staré zaniknú zavedením celomestskej parkovacej politiky v Bratislave.

Od 1.12.2020 platí, že:

 • Kontrolóri parkovania budú kontrolovať správnosť státia aj na vyhradených parkovacích miestach. Vozidlá, ktoré stoja na vyhradenom mieste musia mať rovnaké EVČ na vozidle a na dopravnej značke. Pokiaľ je EVČ rozdielne bude vozidlo odtiahnuté.
 • Majitelia boli vyzvaní, aby do 25.11.2020 zmenu EVČ nahlásili. Tí, ktorí nám napísali boli upovedomení ako požiadať o zmenu na dopravnom oddelení a evidujeme ich.

Na výstavbu parkovacích domov potrebujete čas a peniaze. Na rozšírení parkovacích kapacít či už pomocou ľahkých konštrukcií alebo parkovacích domov sa už v súčasnosti pracuje a mestská časť sa bude určite spolupodieľať na niekoľkých takýchto projekotch. Čo sa týka financií, práve prehlásenie trvalého pobytu množstva ľudí, ktorí v Petržalke bývajú a parkujú, ale do petržalskej kasy za nich nejdú žiadne peniaze, pomôže zvýšiť príjmy MČ na výstavbu parkovacích domov.

Nie, v prvej fáze sa začnú vyznačovať parkoviská (v poradí Dvory, Lúky, Háje). Neskôr príde aj na vyznačovanie kolmých a pozdĺžnych parkovacích miest.

ostatné otázky

Celý parkovací systém bude zabezpečovať mestská časť.

Nie, nebudú umožnené žiadne výnimky. Veríme, že každý kto v Petržalke dlhodobo žije, si sem prehlási aj trvalý pobyt a bude môcť užívať všetky s tým spojené výhody.

Mestská polícia bude náhodne kontrolovať a overovať či EČV, ktoré parkuje na parkovacom mieste je oprávnené parkovať. Ak nespĺňa podmienky dostane upozornenie a následne môže dostať pokutu alebo papuču. V takomto prípade musíte postupovať rovnako, ako pri iných dopravných priestupkoch. Bližšie informácie najdete v Zásadách parkovania v zónach regulovaného parkovania.

Áno, v súčinnosti s mestskou políciu sa snažíme o navýšenie personálnych aj materiálnych kapacít, aby boli schopní efektívnejšie vymáhať dodržiavanie nastavených pravidiel.