Byť petržalčanom sa oplatí

Každý Petržalčan bude môcť BEZPLATNE parkovať v celej Petržalke 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

V roku 2019 sa naplno spustil petržalský parkovací systém. Pre rezidentov, ktorí boli ochotní sa registrovať bol spustený bez obmedzení. Registrovaní návštevníci mali rovnako výhodu a v čase od 8:00 do 18:00 počas pracovných dní a celých víkendov parkovali zadarmo. Celý rok sme využili na niekoľkonásobné spočítavanie vozidiel, zisťovali sme aká je parkovacia kultúra občanov po zavedení vyhradených parkovísk, skúmali vyťaženosť parkovísk návštevníkmi, vyhodnocovali počty vozidiel na základe registrácie v našom systéme. Na základe našich vyhodnotení ako aj na základe informácie, že náš pilotný parkovací systém neodovzdáme mestu Bratislava skôr ako 1.10.2021, pristúpila mestská časť od 1.1.2021 k sprísneniu podmienok parkovania na svojom území. Zmeny sa týkali tak rezidentov ako aj návštevníkov.

Aby sme zabezpečili všetkým rezidentom rovnaké možnosti pri parkovaní a aj s ohľadom na budúcu parkovaciu politiku mesta Bratislava bolo schválené redukovanie počtu vozidiel. Rezident si môže registrovať maximálne 2 vozidlá, pričom len jedno môže byť služobné a v rámci domácnosti/ bytu môžu byť registrované maximálne tri vozidlá.

Rezidenti, alebo domácnosti, ktoré sú odkázané na využívanie vozidla, ku ktorému nevedia preukázať právny vzťah (jedná sa o vozidlo manžela/manželky, rodiča , dieťaťa) môžu mať registrované len jedno vozidlo na celú domácnosť.

Obmedzením a dlho diskutovaným problémom pri registrácii vozidiel bola jeho dĺžka. Doteraz boli zaregistrované len vozidlá, ktoré spĺňali podmienku, že ich dĺžka nepresahuje 5,3m. Dôvodom tohto obmedzenia boli samotné parkoviská – v minulosti vybudované parkoviská nepočítali s tak dlhými vozidlami a tie, keď teraz parkujú na zaregulovaných miestach zasahujú do vozovky. Kompromis, ktorý platí od 1.1.2021 je, že vozidlá zakúpené do 31.12.2020 s dĺžkou do 5,5m budú zaregistrované, resp. schvaľované ak o to rezident požiada avšak vozidlá zakúpene po tomto dátume môžu mať maximálnu dĺžku 5,4m.

Medzi ďalšie novinky platné od 1.1.2021 patria tzv. „Návštevnícke hodiny“. Sú to hodiny, ktoré môže registrovaný rezident poskytnúť svojej návšteve a tá následne môže využiť bezplatné parkovanie v ktoromkoľvek čase v zóne trvalého bydliska rezidenta. Rezident má nárok na nasledovný počet návštevníckych hodín:

  • Rezident bez schváleného vozidla – 150 hod/ rok
  • Rezident s 1 schváleným vozidlom – 100 hod/ rok
  • Rezident s 2 schválenými vozidlami – 50 hod/ rok

Počet hodín je prideľovaný na začiatku kalendárneho roka a odvíja sa od toho koľko a v akom čase má rezident registrovaných vozidiel (prepočítava sa adekvátny počet hodín). Návštevnícke hodiny je možné prideliť cez webovú stránku alebo prostredníctvom aplikácie URBI parkovanie v Petržalke.

Najnovšie pravidlá a zásady regulovaného parkovania platné po 1.10.2021 v Petržalke upravili podmienky parkovania predovšetkým pre návštevníkov. Tí si po tomto termíne už nebudú môcť zakúpiť návštevnícku eKartu, či SMS parkovací lístok, ale opäť budú môcť zaparkovať na regulovaných parkoviskách prostredníctvom aplikácie URBI, kde vyznačia na akom mieste parkujú. Takéto parkovanie bude možné len v pracovných dňoch v čase medzi 7:00 a 18:00 a počas víkendu od piatka 7:00 do nedele 18:00. V inom čase môžu návštevníci využiť už len návštevnícke hodiny rezidenta, alebo na regulovaných parkoviskách neparkovať.

Nové zásady regulovaného parkovania v Petržalke bolo nutné prijať z dôvodu účinnosti celomestského VZN o dočasnom parkovaní, ktorý ale výrazným spôsobom ovplyvní parkovanie na Dvoroch 4. Ako sa bude parkovať v tejto lokalite sa dočítate tu: https://paas.sk/parkovaci-asistent/

Na koncepte pilotnej parkovacej politiky úzko spolupracujú Mestská časť – Bratislava Petržalka a Magistrát hlavného mesta SR Bratislava.

stiahnuť
logoBA_fullc