Byť petržalčanom sa oplatí

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ, názov, právna forma, adresa a kontakt

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíková 17, 851 02 Bratislava

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov – kontakt

dpo@petrzalka.sk

tel.: +421 947 487 006

Práva dotknutej osoby

právo na prístup k osobným údajom

áno

právo na opravu osobných údajov

áno

právo na vymazanie osobných údajov

nie

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

áno

právo na prenosnosť osobných údajov

nie

právo namietať spracúvanie osobných údajov

áno

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

účel spracúvania

pre potreby registrácie dotknutej osoby ako žiadateľa v elektronickom informačnom systéme mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle Zásad parkovania v zónach regulovaného parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka účinných odo dňa 1.10.2021, zverejnených na www.petrzalka.sk

právny základ

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.petrzalka.sk/ochranaudajov, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

doba uchovávania

Do pominutia účelu spracovania osobných údajov.

príjemcovia

Osobné údaje v zmysle žiadosti o registráciu budú poskytnuté sprostredkovateľovi Elmolis j.s.a., Sásovská cesta 14277/16A, 974 11 Banská Bystrica a Master Internet, s.r.o., Jirásková 255/21, Veveri, 602 00 Brno

prenos do tretej krajiny

nebude

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

nebude vykonávané

Poznámka:

Rozsah spracúvaných osobných údajov – Osobné údaje v zmysle žiadosti o registráciu (telefónne číslo, meno, priezvisko, e-mail, adresa pobytu, poschodie, č. bytu a vzťah k registrovanému vozidlu). Fotokópia technického preukazu motorového vozidla v prípade registrujúcich sa žiadateľov, pri ktorých parkovací systém na základe chybných, nezhodujúcich sa alebo nedostatočných údajov nevie overiť oprávnenosť registrácie v elektronickom informačnom systéme mestskej časti Bratislava-Petržalka. Mestská časť Bratislava-Petržalka overí Vaše osobné údaje, poskytnuté v žiadosti o registráciu v elektronickom informačnom systéme mestskej časti Bratislava-Petržalka, prostredníctvom Centrálnej ohlasovne, správcom ktorej je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

Vaše práva pri ochrane osobných údajov

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.