Byť petržalčanom sa oplatí

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov popisujú ako získavame, používame a uchovávame Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných M.Č. Bratislava-Petržalka pri zabezpečovaní parkovacej politiky prijatej Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č.13/2019 z 9.septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len „VZN“).

Prevádzkovateľ, názov, právna forma, adresa a kontakt

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, IČO: 00 603 201

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov – kontakt

e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

tel.: +421 48 4146 759

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Dotknutá osoba:

Žiadateľ o registráciu elektronického informačného systému prevádzkovateľa alebo platca úhrady za parkovanie.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Osobné údaje potrebné pre registrácii žiadateľa do elektronického informačného systému mestskej časti Bratislava-Petržalka v rozsahu, v ktorom žiadateľ vyplní registračný formulár potrebný k vykonaniu registrácie do elektronického informačného systému. Ide o najmä o telefónne číslo, meno, priezvisko, e-mail, rodné číslo, adresu pobytu a vzťah k registrovanému vozidlu.

Osobné údaje potrebné na spracovanie úhrady za parkovanie prostredníctvom sms alebo mobilnej aplikácie.

Účel spracúvania:

Pre potreby registrácie dotknutej osoby ako žiadateľa v elektronickom informačnom systéme mestskej časti Bratislava-Petržalka a platby úhrady za parkovanie v zmysle VZN.

Právny základ:

Právnym základom je nevyhnutnosť spracovania vyššie uvedených osobných údajov dotknutých osôb pre splnenie úlohy vo verejnom záujme, ktorou je prevádzka parkovacej politiky podľa VZN a pri výkone verejnej moci Prevádzkovateľa. Ide teda o dôvod spracovania podľa čl.6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Doba uchovávania:

5 rokov odo dňa doručenia žiadosti

Príjemcovia:

Prevádzkovateľ, orgány štátnej moci a kontrolné orgány, sprostredkovateľ (Elmolis j.s.a., Sásovská cesta 14277/16A, 974 11 Banská Bystrica, IČO 51 961 300)

Prenos do tretej krajiny:

Nebude

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Nebude vykonávané

Vaše práva pri ochrane osobných údajov

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.

Záverečné ustanovenia

Bezpečnosť:

Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.

Účinnosť

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú účinné od 1.11.2019.

Zmeny Podmienok ochrany osobných údajov

Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany osobných údajov kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov, umiestnime nové Podmienky ochrany osobných údajov na Portáli a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať.

Takto zmenené Podmienky ochrany osobných údajov budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti.

 

Vaše práva pri ochrane osobných údajov

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.