Byť petržalčanom sa oplatí

Pravidlá používania

Všeobecné podmienky používania portálu www.parkovanievpetrzalke.sk

Prečítajte si prosím tieto všeobecné podmienky používania portálu www.parkovanievpetrzalke.sk, ktoré obsahujú podstatné informácie týkajúce sa Vašich práv a povinností, vrátane ich obmedzení v niektorých prípadoch.

Tieto všeobecné podmienky používania portálu www.parkovanievpetrzalke.sk sú účinné od 1.10.2021

Úvodné ustanovenia:

Vitajte na portáli www.parkovanievpertzalke.sk – internetovej doméne, ktorá slúži pre potreby registrácie do pilotného parkovacieho systému v mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorá je prístupná cez bežné webové prehliadače a umožňuje prostredníctvom aplikácie aj vykonanie platby za parkovanie v zmysle parkovacej politiky Mestskej časti Bratislava – Petržalka jednotlivými jej užívateľmi

Tieto všeobecné podmienky používania portálu www.parkovanievpetrzalke.sk sa týkajú aj používania mobilnej aplikácie pre parkovaciu politiku v mestskej časti Bratislava – Petržalka s názvom „URBI – Parkovanie Petržalka“, ktorá tiež umožňuje vykonanie platby za parkovanie v zmysle parkovacej politiky Mestskej časti Bratislava – Petržalka jednotlivými jej užívateľmi.

Portál www.parkovanievpertzalke.sk a mobilná aplikácia „URBI – Parkovanie Petržalka“ sa budú ďalej spolu označovať ako „Portál“.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu je Mestská časť Bratislava – Petržalka, sídlom Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, IČO: 00 603 201, DIČ: 2020936643. Ak sa v týchto Všeobecných podmienkach používania používa pojem “MČ Petržalka” má sa tým na mysli Mestská časť Bratislava – Petržalka.

Definície pojmov

Pokiaľ v týchto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Portálu nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:

Všeobecné podmienky používania“ sú tieto všeobecné podmienky používania Portálu.

Parkovacia politikasa riadi Zásadami parkovania  v zónach regulovaného parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka platných od 1.10.2021

Podmienky ochrany osobných údajov“ sú podmienky upravujúce Vaše práva a povinnosti spojené s ochranou Vašich osobných údajov. Ich úplné znenie môžete nájsť tu.

Podmienky používania súborov cookies“ sú podmienky upravujúce používanie súborov cookies na portáli. Ich úplné znenie môžete nájsť tu.

Predmet duševného vlastníctva“ je predmet (napr. dielo alebo iné) a práva k nemu, vrátane všetkých zákonných alebo zvykových práv (common law) platných kdekoľvek na svete vyplývajúcich alebo spojených s autorskými právami a právami súvisiacimi s autorským právom, registrované autorské práva a podané prihlášky k autorským právam, “morálne” práva (v rozsahu, v ktorom je možné ich postúpiť podľa platných právnych predpisov), “droits d’auteur” a iné podobné práva.

Užívateľ“ alebo „Žiadateľ“ ste Vy, ako osoba používajúca Portál za účelom jeho prehliadania, registrácie do parkovacej politiky, platby úhrady za parkovanie alebo za účelom využitia akýchkoľvek iných funkcií Portálu, a to bez ohľadu či Portál používate ako fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby.

Občiansky zákonník” je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Obchodný zákonník” je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Autorský zákon” je zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení.

Záväznosť Všeobecných podmienok používania

Tieto Všeobecné podmienky používania sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál v postavení Užívateľa.

K osobitnému odsúhlaseniu týchto Všeobecných podmienok používania Vás môžeme vyzvať pri registrácii do Parkovacej politiky alebo pri používaní jednotlivých funkcií Portálu, avšak bez ohľadu na uvedené, ak sa rozhodnete náš Portál používať, sú pre Vás Všeobecné podmienky používania záväzné aj v prípade, ak Vás k ich odsúhlaseniu nevyzveme.

Používaním Portálu a prípadným osobitným odsúhlasením Všeobecných podmienok používania, ak Vás k nemu vyzveme a Vy ich potvrdíte, nám vyhlasujete že:

 • ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania;
 • ak používate Portál ako zástupca inej osoby, ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;
 • ak potvrdzujete tieto Všeobecné podmienky používania za spoločnosť, ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania;
 • pokiaľ je to potrebné, tak máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu a potvrdenie a akceptovanie týchto Všeobecných podmienok používania;
 • ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Súčasťou týchto Všeobecných podmienok používania sú aj Podmienky ochrany osobných údajov a Podmienky používania súborov Cookies, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené ako súčasť týchto Všeobecných podmienok používania.

Pre používanie Portálu musíte spĺňať požiadavky stanovené príslušnými zákonmi pre používanie Portálu a uzatváranie právnych úkonov spojených s používaním Portálu. V prípade, ak nespĺňate zákonné požiadavky pre používanie Portálu, tak Vás žiadame aby ste od jeho používania upustili.

Používanie Portálu

Používanie Portálu a jeho funkcií je podmienené dodržiavaním podmienok, ktoré sú pre používanie Portálu stanovené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Ako Užívateľ Portálu sa zaväzujete:

 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Vás ak nemáte na takéto použitie súhlas danej osoby;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Portálu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;
 • používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Všeobecnými podmienkami používania a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
 • ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jej časť tretím osobám bez súhlasu MČ Petržalka (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť.

Ako Užívateľ Portálu nesmiete

 • zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim iným Užívateľom či tretím osobám pre akýkoľvek účel;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Portálu alebo akékoľvek iné automatické používanie Portálu bez ľudského zásahu Užívateľa;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania;
 • pridávať do Portálu nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Portál prevádzkovaný;
 • neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným systémom alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

Portál smiete používať len spôsobom, na ktorý bol vytvorený a len v rozhraní a za použitia programov na to určených (webové prehliadače a príslušná mobilná aplikácia). Používanie Portálu prostredníctvom iných ako k tomu určených rozhraní a programov je zakázané.

Používanie Portálu nesmiete zneužívať. MČ Petržalka je oprávnená pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Všeobecným podmienkam používania alebo inak zasahovalo do prevádzky a používania Portálu.

Akékoľvek reštrikcie uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

V súvislosti s používaním Portálu Vám môže byť zaslané oznámenie služieb alebo správcovské správy. Zasielanie niektorých týchto správ môžete zrušiť.

V prípadoch, keď Portál vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.

Portál môže využívať aj iné služby tretích strán. Používanie týchto služieb môže byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.

Parkovacia Politika

Podmienky parkovania sú uvedené v Zásadach parkovania v zónach regulovaného parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka platných od 1.10.2021

Registrácia v parkovacom systéme

Portál umožňuje registráciu Užívateľov v „elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa“ v súlade s podmienkami stavenými Parkovacou politikou. K uskutočneniu tejto registrácie je potrebné vyplniť všetky údaje potrebné na registráciu v súlade s Parkovacou politikou.

Vada Portálu

V prípade technického zlyhania portálu v súvislosti s registráciou v parkovacom systéme alebo úhradou za parkovanie nás môžete kontaktovať na adrese  support@parkovanievpetrzalke.sk.

Práva k Portálu a obsahu

Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a všetkým jeho častiam, jeho obsahu, ochranným známkam a logám Portálu je výlučne MČ Petržalka.

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu a jeho častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania si vyžaduje písomný súhlas.

Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod žiadnou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

Modifikácia Portálu

MČ Petržalka si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo pozastaviť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti a takisto si vyhradzuje právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.

Zodpovednosť

Upozorňujeme na niektoré výluky zo zodpovednosti spojené s povahou prevádzky Portálu.

MČ Petržalka neposkytuje žiadne z nasledujúcich záruk a vyhlásení:

 • Portál bude prevádzkovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;
 • Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
 • chyby Portálu budú odstránené riadne a včas;

Nezodpovedáme za vady Portálu a neposkytuje záruku za jeho akosť (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).

Portál prevádzkujeme a poskytujeme v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

Ako Užívateľ sami zodpovedáte za prijímanie protikontaminačných softvérových opatrení a iných krokov, ktoré zabezpečia, že kontaminovaná alebo infikovaná časť Portálu nepoškodí iný softvér, informačné systémy a v nich obsiahnuté informácie a Vaše dáta alebo dáta tretej osoby.

MČ Petržalka nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

Nenesieme zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

Za akékoľvek nároky podľa týchto Všeobecných podmienok používania zodpovedáme len do výšky uhradeného a nespotrebovaného poplatku za používanie Portálu.

Záverečné ustanovenia

MČ Petržalka môže kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto Všeobecných podmienok používania na inú osobu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných podmienok používania na tretiu osobu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Nie ste oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči nám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Tieto Všeobecné podmienky používania obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a MČ Petržalka ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania ohľadom používania Portálu.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných podmienok používania zo strany MČ Petržalka neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a takéto právo alebo nárok si môže MČ Petržalka kedykoľvek uplatniť.

Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok používania. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok používania sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú nasledujúci pracovný deň po jej doručení do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené je MČ Petržalka oprávnená akékoľvek správy a informácie doručovať Užívateľom aj prostredníctvom a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného umiestnenia do zariadenia Užívateľa alebo zobrazenia Užívateľovi.

Na základe týchto Všeobecných podmienok používania vzniká medzi Vami a nami zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok používania alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

MČ Petržalka je oprávnená tieto Všeobecné podmienky používania kedykoľvek zmeniť, v prípade ich zmeny budú zmenené podmienky účinné momentom ich zverejnenia na Portáli. V prípade ak s novým znením Všeobecných podmienok používania nesúhlasíte ste oprávnený svoje používanie Portálu ukončiť.